Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) działa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkających w Polsce, ich rodziców i opiekunów prawnych.

Rodzice, których dzieci zostały zdiagnozowane jako osoby z trudnościami w uczeniu się, chcą dać im nową rzeczywistość, zapewniając nowe możliwości. Perspektywa ta ma zastosowanie do wszystkich: małych dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie jest intencją rodziców / opiekunów, aby dać im wszechstronnie stałą pomoc, ale raczej zapewnienie możliwości, które pozwoliłyby im rozwijać się fizycznie, poznawczo i społecznie, tak aby mogły mieć aktywne, autonomiczne i pełne życie w społeczeństwie.

Głównym celem Stowarzyszenia jest włączenie osób o szczególnych potrzebach – osób z trudnościami w uczeniu się – w prawdziwe życie.
Stowarzyszenie jest organizacją krajową mającą w swoim dorobku znaczące osiągnięcia. Główne obszary działalności to:

 • wczesna interwencja
 • edukacja i rehabilitacja młodzieży
 • terapia zajęciowa
 • zatrudnienie wspomagane
 • mieszkalnictwo chronione
 • IT w terapii i edukacji

PSONI składa się z ponad 11.000 członków i ma ponad 120 lokalnych oddziałów.

Kontakt:

PSONI

ul.Głogowa 2B

02-781 Waszawa, POLSKA
www.psoni.org.pl

Litewskie Towarzystwo Opieki Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Viltis” zostało założone w listopadzie 1989 roku. Zrzesza ponad 11 tysięcy osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziców i/lub opiekunów, specjalistów i ludzi dobrej woli.

CELE

 • Zorganizowanie litewskich dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i innych osób działających w ich interesie.
 • Dążenie do pełnej integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną ze społeczeństwem.
 • Promowanie ekologicznej, medycznej, społecznej profilaktyki zaburzeń psychicznych, ich identyfikacji na jak najwcześniejszym etapie.
 • Zachęcanie do rozwoju metod rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Ochrona praw społecznych i obywatelskich, wolności i godności dzieci, młodzieży, dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin, zaspokajanie ich potrzeb społecznych, kulturowych i innych.
 • Stworzenie pozytywnych warunków do wykonywania obowiązków, posiadania wyboru i integracji społecznej.

Towarzystwo Viltis koncentruje swoje działania na osiągnięciu głównego celu, jakim jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz członków ich rodzin.

 • Ochrona praw osób niepełnosprawnych.
 • Udzielanie informacji i konsultacji.
 • Program self-adwokatury, aby nauczyć osoby z niepełnosprawnością intelektualną wypowiadania się we własnym imieniu.
 • Udział w krajowym programie integracji społecznej.
 • Organizowanie kursów rozwoju zawodowego.
 • Udział w działaniach międzynarodowych i projektach partnerskich.
 • Organizacja programu psychospołecznego – letnich obozów szkoleniowych umiejętności samodzielnego życia.
 • Wydanie kwartalnika „Viltis”.

Kontakt

Litewskie Towarzystwo Opieki Społecznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Viltis Lietuvos sutrikusio intelekto zmoniu globos bendrija Viltis)

Adres: ul. Kareivių 2C, Wilno LT-08248

Litwa Telefon +370 5 2113528

E-mail: viltis@viltis.lt

strona internetowa: www.viltis.lt

Support-Girona jest organizacją udzielającą powszechnego i zindywidualizowanego wsparcia osobom niepełnosprawnym, z którymi ma prawne powiązania, promując ich integrację społeczną i Prawa Człowieka. Naszą misją jest wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychospołeczną lub osób starszych doświadczających pewnego rodzaju wykluczenia w integracji społecznej i realizacji przysługujących im praw.

Organizacja pracuje nad oferowaniem spersonalizowanych i skoordynowanych usług, nawiązywania kontaktów z profesjonalistami i organizacjami, aby wspierać osoby niepełnosprawne w korzystaniu z prawa do podejmowania własnych decyzji. Support-Girona rozwija wspierane mechanizmy podejmowania decyzji z dobrowolnego wskazania osoby lub wyznaczonej bezpośrednio nakazem sądowym.

WIZJA

Support-Girona ma na celu:

 • Być dostępnym, aby wesprzeć każdą osobę niepełnosprawną, która tego potrzebuje, przezwyciężając tradycyjny model opieki oraz promując i szanując ich autonomię w oparciu o model Praw Człowieka.
 • Zacząć debatę wokół polityki społecznej, poszukując na całym świecie modeli, alternatyw i zasobów, które podniosą jakość życia osób niepełnosprawnych.
 • Zwiększać wiedzę zawodową i ulepszać praktykę zawodową poprzez tworzenie strategicznych sojuszy i zwiększanie aktywności networkingowych.
 • Przyczynić się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizując nasze działania i projekty w kierunku wymiernych wyników i wymiernych skutków na poziomie społecznym i środowiskowym.

WARTOŚCI

Aby zrealizować naszą misję, Support-Girona angażuje się w:

 • Modelowanie praw człowieka oraz pracę sieciową i przekrojową
 • Wspomagane podejmowanie decyzji i planowanie skoncentrowane na osobie
 • Akcje zbliżeniowe
 • Planowanie zindywidualizowane Globalna i elastyczna interwencja
 • Rozwój usług społecznościowych
 • Poufność i przejrzystość działań

Centrum Szkolenia Zawodowego MARGARITA jest wyspecjalizowanym ośrodkiem szkolenia zawodowego i zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, mieszkających w regionie Attyki. MARGARITA została założona w 1979 roku przez Ioannę Tsokopoulou, matkę Leonidasa, dziecka z zespołem Downa. Misją MARGARITA jest poprawa życia osób z niskim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawnomści poprzez zwiększenie ich włączenia do społeczeństwa poprzez ich zatrudnienie. Nasze usługi oparte są na antropocentrycznym modelu społecznym, w którym nasi specjaliści, użytkownicy usług i ich rodziny współpracują przy opracowywaniu zindywidualizowanego planu związanego z ich potrzebami. Nasz personel składa się z 35 osób z interdyscyplinarnym doświadczeniem w zakresie usług społecznych, edukacji specjalnej i psychologii. Szkolimy 100 uczniów w zakresie umiejętności zawodowych i codziennych oraz oferujemy usługi społeczne, usługi zatrudnienia wspomaganego i wsparcie psychologiczne.

MARGARITA jako jednostka edukacyjna zajmująca się niepełnosprawnością intelektualną ma program nauczania promujący autonomię beneficjentów, ich włączenie poprzez badanie i tworzenie sposobów dostępności w społeczeństwie. Większość beneficjentów MARGARITA to osoby dorosłe, a znaczna ich część została wprowadzona na rynek pracy.

W tej chwili prowadzimy projekt pilotażowy dotyczący opracowanego przez nas modelu przedsiębiorczości społecznej w dziedzinie cateringu i mamy nadzieję, że wkrótce zostanie on uruchomiony na otwartym rynku. MARGARITA prowadzi również sklep o nazwie Gallery13m2, w którym osoby niepełnosprawne intelektualnie szkolą się w rzeczywistych warunkach pracy.

strona w języku angielskim: http://eeamargarita.gr/en/
strona w języku greckim: http://eeamargarita.gr/
FaceBook: http://www.facebook.com/eeamargarita
YouTube: https://www.youtube.com/user/EeaMargarita
e-mail: Research.Development@eeamargarita.gr
telefon: +30 210 613 34 81

Stowarzyszenie Aktywności, Edukacji, Kultury i Sztuki Centrum Obywatelskie „AktivUm” Kumanowo jest pozarządowym stowarzyszeniem obywatelskim działającym na zasadach non-profit. Naszą misją jest promowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnych poprzez poprawę nieformalnej bezpośredniej i pośredniej edukacji, zachęcanie do uczestnictwa i aktywności obywatelskiej, promowanie niedyskryminacji i wzmacnianie pozycji słabszych członków społeczności, wspieranie rozwoju międzyetnicznego i kulturowego,  a także rozwój gospodarczy i artystyczny.

Cele, zadania i działania stowarzyszenia:

 1. Promowanie i potwierdzanie wszystkich aspektów życia kulturalnego miejscowej ludności w celu poprawy jakości życia i motywowania ich do udziału w społecznie odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji;
 2. Wspieranie i wzmacnianie aktywności młodzieży i wolontariatu w społeczności lokalnej;
 3. Promowanie i ochrona praw człowieka wszystkich marginalizowanych grup obywateli oraz wzmacnianie pozycji słabszych członków społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo;
 4. Tworzenie sieci i współpraca w obrębie samej społeczności oraz z innymi społecznościami lokalnymi w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zaspokajania lokalnych i powszechnych potrzeb wszystkich grup obywateli w społeczności lokalnej;

Kontakt

Stowarzyszenie na rzecz Aktywizmu, Edukacji, Kultury i Sztuki Centrum Obywatelskie „AktivUm”

Telefon: +389 75 253 571

E-mail: Zdruzenie.Aktivum@gmail.com

Strona internetowa: https://aktivum.org.mk/

Celem Fundacji Campus Arnau d’Escala (FCAE) jest promowanie badań stosowanych, innowacji i transferu wiedzy w dziedzinie usług społecznych i opieki zdrowotnej, głównie w Katalonii. Główne obszary specjalizacji (bez wykluczania innych) to etyka stosowana w interwencji społecznej, starzeniu się, niepełnosprawności, ubóstwie, bezdomności, dzieciństwie zagrożonym, zdrowiu psychicznym i analizie lokalnej polityki społecznej. Nasz organ tworzą Uniwersytet w Gironie, Rada Miasta Girona i Fundacja Drissa (Integracja osób z problemami zdrowia psychicznego). Nasza misja: pomagać osobom potrzebującym wsparcia poprzez świadczenie wysokiej jakości usług opartych na wiedzy.

Fundacja identyfikuje potrzeby, którymi należy się zająć w zakresie usług socjalnych i opiekuńczych w celu wygenerowania niezbędnych programów szkoleniowych i usług. Nasze podejście polega na ścisłej współpracy z administracją regionalną i lokalną, środowiskiem akademickim, a także instytucjami prywatnymi i dostawcami w celu zdefiniowania potrzeb i udzielenia odpowiedzi.

FCAE organizuje kursy, warsztaty, seminaria i konferencje mające na celu poprawę umiejętności obywateli i pracowników usługodawców. FCAE opracowuje również konkretne projekty podnoszenia umiejętności profesjonalistów i użytkowników usług społecznych, poprzez narzędzia e-learningowe, poradniki z materiałami praktycznymi czy specjalistyczne publikacje.

FCAE odpowiada również za zarządzanie wiedzą poprzez organizację działań promocyjnych i upowszechniających, koncentrując się na wymianie doświadczeń i innowacji w usługach społecznych i opiece zdrowotnej. W tym zakresie FCAE zarządza wyspecjalizowanym Centrum Dokumentacji Usług Socjalnych w Gironie (DIXIT).

Kontakt:

Adres: C. Bernat Boades, 68. 17005, Girona

Telefon: 972 106 122 E-mail: info@campusarnau.org

Strona internetowa: www.campusarnau.org