JA TENS A LA TEVA DISPOSICIÓ EL MANUAL SOBRE SUPORT A LA PRESA DE DECISIONS (SPD)!

Ja tens a la teva disposició el manual sobre Suport a la Presa de Decisions de les persones
amb necessitats especials en 7 idiomes. Podràs llegir-lo en anglès o en qualsevol dels idiomes
dels 6 socis (polonès, grec, espanyol, macedoni, lituà i català) responsables del
desenvolupament del projecte DECIDER. Hem elaborat un manual d’acord amb un conjunt
d’entrevistes fetes a persones adultes amb discapacitat, en les quals també hem identificat a
llurs pares, terapeutes i formadors. Pots trobar-lo i descarregar-lo des de la secció BIBLIOTECA
(PUBLICACIONS).
Aquest manual inclou informació fonamental i útil sobre com s’ofereix el Suport a la Presa de
Decisions en els diferents països implicats en el projecte. També recull les històries d’aquells
que han rebut aquest suport i dels seus pares. A més, resumeix els comentaris que els
advocats i els psicòlegs han fet sobre el procés de Suport a la Presa de Decisions.
Aquest manual pretén aportar coneixement als professionals i a tots aquells que acompanyen
a les persones amb necessitats especials, proporcionant-los el suport que necessiten per
prendre decisions. D’altra banda, exposa com aquest suport pot tenir un important impacte
sobre la qualitat de vida dels col·lectius vulnerables.sion making and its impact on quality of their life.    

Article sobre la reunió de llançament del projecte DECIDER

Títol: ¡El projecte DECIDER ha començat!

Article: Malgrat que la COVID-19 encara podria voltar a prop nostre, fet que dificulta els
viatges i les reunions internacionals, els socis de Polònia, Espanya, Grècia, Macedònia i Lituània
ens hem reunit on line per emprendre el projecte DECIDER. Aquesta primera reunió, destinada
a enfortir els nostres lligams i unir esforços, s’ha celebrat durant els dies 11 i 12 de gener del
2021.
“En què consisteix el projecte DECIDER?”, t’estaràs preguntant. DECIDER és un projecte
Erasmus+. Té com a objectiu oferir recursos educatius i formatius digitals als professionals del
camp de la discapacitat. Aquests recursos han de promoure i facilitar el Suport a la Presa de
Decisions amb la finalitat d’augmentar l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat.
El projecte DECIDER és ambiciós, i mencionada ambició neix de la Convenció sobre els Drets de
les Persones amb Discapacitat (CDPDNU). Aquesta convenció estableix en el seu article 12 que
les persones amb necessitats especials tenen dret a ser reconegudes davant la llei en igualtat
de condicions que la resta de la societat. A través del projecte DECIDER pretenem donar impuls
a aquest nou paradigma basat en drets humans. El SPD ha demostrat ser un mètode eficient
per possibilitar que les persones amb discapacitat exerceixen la seva capacitat jurídica. No
obstant això, cap país ha assolit el nivell d’implementació desitjat. Per aconseguir-lo, han de
superar-se una sèrie d’obstacles, entre aquests trobem: la falta de coneixement, de
mecanismes i de recursos professionals.

Els resultats del projecte DECIDER estaran basats en una metodologia que posa l’accent en la
(co)productivitat. Això significa que les persones amb discapacitat participaran en les
nombroses activitats que es realitzaran durant el projecte per garantir que els recursos creats
satisfan les necessitats dels destinataris.
Ets una persona amb discapacitat? Ets un professional que atén a aquells que tenen
necessitats especials? O ets un responsable polític interessat en el SPD? Et recomanem
mantenir-te informat dels últims progressos en SPD. DECIDER tractarà d’oferir-te la informació
i les eines que necessites!
Els professionals obtindran coneixements innovadors i proporcionaran serveis basats en drets
humans. Això conduirà a que les organitzacions que ofereixen suport a les persones amb
discapacitat canviïn llur filosofia de treball. Arribats a aquest punt, hem de remarcar que les
persones amb necessitats especials veuran com augmenta la seva autoestima i com millora de
forma significativa la seva qualitat de vida.
DECIDER desenvoluparà els següents materials:
a) Manuals sobre la situació actual del SPD de les persones amb necessitats especials.
b) Aplicació web “DECIDER” destinada a professionals i persones amb discapacitat per
proporcionar Suport a la Presa de Decisions.
c) Publicació escrita en un format de fàcil lectura sobre la presa de decisions amb suport,
dirigida a facilitar la comprensió a les persones amb discapacitat
d) Un conjunt d’eines i recursos multimèdia relacionats amb la presa de decisions per
persones amb discapacitat, familiars i cercles socials propers.
e) Directrius per ajudar i orientar als professionals a utilitzar la metodologia relativa al
Suport a la Presa de Decisions, basada en les noves tecnologies.
f) Posada a prova dels materials pedagògics desenvolupats durant el projecte per part
dels socis involucrats en la seva realització.
Per últim, però no menys important, tots els recursos es desenvoluparan amb la col·laboració
de 6 organitzacions que compten amb experiència i coneixement en diferents àrees de la
discapacitat: a) implementació d’eines digitals i noves tecnologies, b)desenvolupament de
serveis de suport, c) organització de serveis d’autoajuda, d) educació i formació de persones
amb discapacitat. Aquest conjunt divers d’organitzacions permetrà fer un abordatge holístic i
integral que, en última instància, ens facilitarà oferir eines educatives innovadores, totalment
accessibles que ajudin a implementar metodologies relacionades amb el Suport a la Presa de
Decisions.
Les organitzacions encarregades del desenvolupament del projecte DECIDER són les següents:
 PSONI (Polònia)
 Viltis (Lituània)
 Support-Girona (España)
 Campus Arnau d’Escala (España)
 AktivUM (República de Macedònia del Norte)
 Margarita VTC (Grècia)
Durant aquesta primera reunió, vam tenir l’oportunitat de debatre quins han de ser els pilars
fonamentals del projecte. Aquesta trobada ha estat molt productiva ja que ha permès
compartir punts de vistes basats en els nostres diferents bagatges culturals i professionals.

Malgrat les dificultats pràctiques sobrevingudes arrel de la COVID-19, creiem fermament que
aquest projecte s’implementarà amb èxit i contribuirà a la promoció del Suport a la Presa de
Decisions de les persones amb discapacitat!

Article sobre la segona Transnational Project Meeting on line del projecte DECIDER

Títol: Reunió DECIDER: una aplicació web i una trobada molt productiva.
Article: El passat 2 de juny, els socis del projecte DECIDER vam celebrar la segona reunió
transnacional per debatre sobre diferents aspectes del Suport a la Presa de Decisions. “Com
podem millorar els nostres serveis de suport a través del projecte DECIDER?”, aquest és un
dels principals interrogants que vam intentar resoldre. Novament la COVID-19 ens va impedir
reunir-nos cara a cara, i visitar la ciutat de Girona de la mà dels nostres amfitrions: Support-
Girona i Campus Arnau. No obstant això, la nostra trobada virtual va ser molt productiva!
La reunió va donar peu a diferents debats amb un mateix fil conductor: com desenvoluparem
la pàgina web del projecte i com redactarem els fulletons informatius que ens permetran
difondre els nostres progressos? Aquesta reunió també ens va permetre acordar quins
hashtags utilitzarem per facilitar la difusió dels nostres recursos digitals.
Ara bé, el que més podríem destacar d’aquesta trobada virtual és el fet de que vam abordar el
desenvolupament del primer producte del projecte. En concret, els socis van col·laborar en
l’estudi de cas relatiu al Suport a la Presa de Decisions de persones amb discapacitat. En
aquest manual hem recollit totes les entrevistes fetes a persones amb necessitats especials i a
llurs familiars. En aquest punt, hem de mencionar que les entrevistes van ser realitzades per
professionals que representaven a les diferents organitzacions.
Pots trobar i descarregar l’estudi de cas a través del següent enllaç: http://decider-
project.eu/publications-2/
Vols compartir alguna bona pràctica professional? Vols donar a conèixer alguna història que
mostri en què consisteix i quines són les virtuts del Suport a la Presa de Decisions? Si aquest és
el cas, utilitza el hashtag #deciderproject i connecta amb nosaltres!
Si desitges obtenir més informació sobre el Suport a la Presa de Decisions, visita la nostra
pàgina: http://decider-project.eu

TROBADA TRANSNACIONAL A POLÒNIA

Els socis del projecte DECIDER vam aprofitar els últims dies de maig per reunir-nos a Polònia i
veure’ns cara a cara, després d’un any desenvolupant materials formatius i eines digitals.
L’organització PSONI ens va acollir, exercint com amfitrions, i va conduir les intenses sessions
dels dies 25 i 26.
Vam tornar a afrontar la qüestió clau que dona sentit al nostre projecte: com podem millorar
el Suport a la Presa de Decisions? Els debats van ser molt útils per determinar el camí que hem
de seguir per redactar els millors materials educatius possibles. I, d’aquesta manera, garantir
que els professionals compten amb eines de qualitat, que els permetran oferir el servei i
atenció que mereixen les persones amb discapacitat.

D’altra banda, l’objectiu principal de la reunió va ser desenvolupar i testejar l’aplicació
informàtica DECIDER dirigida a crear un entorn de col·laboració i cooperació entre
professionals i persones amb necessitats especials. Donat que és rellevant que aquesta
aplicació proporcioni una metodologia de treball efectiva, vam definir les fases i recursos que
els professionals hauran d’utilitzar. En qualsevol cas, l’aplicació i la metodologia en que
aquesta es basa han estat pensades per organitzar tallers educatius sobre el Suport a la Presa
de Decisions i per ajudar a la resolució de problemes quotidians.
Aquests productes inclouran unes pautes metodològiques que promouran el reconeixement
de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat en les diferents esferes de la vida,
empoderant als professionals de primera línia, als cuidadors i familiars. La nostra intenció no
és una altra que proporcionar els recursos que necessiten per garantir que siguin capaços
d’oferir un suport humà i de qualitat i, així, propiciar la presa de decisions ajudant als
col·lectius vulnerables a realitzar els seus projectes de vida.
Si desitges obtenir més informació sobre el Suport a la Presa de Decisions, visita la nostra
pàgina: http://decider-project.eu

http://decider-project.eu/

JA HEM PUBLICAT EL MATERIAL INFORMATIU EN FORMAT DE LECTURA FÀCIL!

Hem arribat a una etapa molt important del projecte DECIDER. Els socis estem posant a prova
els materials redactats en un format de lectura fàcil. Aquests materials informatius s’han
elaborat pensant en les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual,
especialment en aquelles que volen adquirir noves habilitats. Al mateix temps, emprant
aquests materials, pretenem que les persones amb necessitats especials prenguin les seves
pròpies decisions, determinant com volen viure i quins objectius desitgen assolir.
El manual conté capítols que posen l’accent sobre els drets de les persones amb discapacitat.
Els socis del projecte hem considerat rellevant mencionar passatges de la convenció que
recullen els drets i llibertats. Al cap i a la fi, els diferents materials desenvolupats en el marc del
projecte DECIDER pretenen convertir-se en instruments que promoguin el desenvolupament
social de les persones amb discapacitat i de la resta de la societat.
Hem de mencionar que el fulletó inclou informació sobre el Suport a la Presa de Decisions,
entesa com a eina que ajuda a fer realitat la Convenció sobre els Drets de les persones amb
Discapacitat. També recull els aspectes centrals del procés de presa de decisions, de
l’adquisició de coneixement i noves habilitats i, sobretot, sobre com sol·licitar el suport
necessari per resoldre els problemes quotidians. Finalment, el fulletó i els manuals presenten
els avantatges i característiques de l’aplicació informàtica DECIDER incidint sobre com aquesta
eina pot promoure l’autonomia de la persona.

REUNIÓ TRANSACIONAL A VILNA, LITUÀNIA 815-16 DE DECEMBRE)

Farà dos anys, Viltis (Societat Lituana del Benestar de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual)), col·laborant amb altres socis europeus, va començar a desenvolupar i a implementar el projecte DECIDER, dirigit a millorar la vida d’aquells adults que tenen necessitats especials d’aprenentatge a través del suport a la pressa de decisions.

Els socis es van reunir a l’hotel Panorama per abordar diferents qüestions del projecte i per planificar activitats que permetin oferir un millor suport a les persones vulnerables que les organitzacions guien amb esforç i perseverança.  

El projecte ha permès donar forma a diversos materials:                

Per un costat, els socis han desenvolupat un conjunt de bones pràctiques en el camp del suport a la pressa de decisions, recollint les que han demostrat tenir un major impacte sobre la qualitat de vida dels col·lectius vulnerables.

Tanmateix, han confeccionat un manual en format de fàcil lectura (easy to read). Aquest manual pretén proporcionar pautes que serveixin de suport a professors, treballadors socials i a tots aquells professionals que atendeixen a persones amb discapacitat.

Per últim, s’han desenvolupat una aplicació web i una metodologia que contempla com crear vincles sòlids amb aquells que tenen dificultats per prendre decisions de forma autònoma.

La reunió va permetrà organitzar futurs cursos de formació dirigits a explicar com emprar l’aplicació i a implementar la metodologia de suport.

Està previst que Campus Arnau d’Escala i Fundació Support-Girona organitzin una formació de tres dies en la ciutat catalana de Girona. Un mínim de 3 professionals de cada país participarà i aprendrà a utilitzar les eines desenvolupades per abordar els reptes diaris.

Els socis esperen que els professionals adquireixin el coneixement suficient per oferir millor serveis a col·lectius vulnerables i puguin transmetre totes les habilitats apreses a qui necessiti prendre decisions… guanyar autonomia. En qualsevol cas, estem convençuts de que les eines creades ajudaran a moltíssimes persones amb discapacitat intel·lectual a prendre decisions correctes.

ORGANITZEM UN CURS DE FORMACIÓ A GIRONA!

El passat mes de març, vam organitzar un curs de formació a Girona en les instal·lacions de la Fundació Support-Girona, entorn idoni per intercanviar coneixements i experiències. El primer dia, Ferran (coordinador de projecte internacionals), va mostrar als socis europeus les instal·lacions de la fundació i la tasca social que porta a terme, basada aquesta en els drets humans. Els representants, i els assistents, de les diferents entitats van tenir oportunitat de conversar i intercanviar impressions amb el director de Support-Girona, Josep María Solé.

 18 professionals; entre aquests, professors, treballadors i educadors socials, van posar a prova les diferents eines desenvolupades durant el projecte DECIDER. La formació va ser, eminentment, pràctica, dirigida a que els professionals aprenguessin a utilitzar la metodologia de suport a persones amb discapacitat.

Anka, des de Polonia, va intervenir durant la formació per exemplificar com l’aplicació digital ofereix un espai ideal als col·lectius més vulnerables per analitzar la seva situació, identificar alternatives i prendre decisions amb el suport de les persones amb discapacitat.

Per amenitzar els dos dies de treball i aprenentatges intensos, Sergi (desenvolupador de projectes) i en Marcel (educador social) van guiar als socis a través dels carrers del “Barri Vell” de la ciutat i la història que impregna l’ambient. Després del passeig, els socis van compartir un sopar que els va permetre conèixer llurs bagatges culturals i estrènyer vincles que, sense dubte, enriquirà la col·laboració entre entitats de suport.

El curs de formació ha estat l’últim pas que els socis europeus necessiten donar per iniciar la fase pilot.

MARGARITA va rebre als socis del projecte DECIDER a Atenes. Van actuar com amfitrions de la reunió internacional.

Professionals i persones amb discapacitat pertanyents a Aktivum (Macedònia del Nord), Psoni (Polònia), Viltis (Lituània), Support-Girona i a Campus Arnau (ambdues darreres entitats de Catalunya, Espanya) es van reunir per debatre sobre el Suport a la Pressa de Decisions i per aprendre a emprar les eines desenvolupades en el projecte DECIDER.

Vam compartir dos dies plens de presentacions, jocs i debats!

  • Vam descobrir què pot oferir-nos la guia DECIDER. Aquesta ha recollit un conjunt d’històries basades en la vivències de persones amb discapacitat, de les seves famílies i professionals de suport que han emprat, en algun moment, el Suport a la Pressa de Decisions.
  • Vam donar un cop d’ull al manual en format de lectura fàcil per adquirir més coneixements sobre els drets humans de les persones amb discapacitat i sobre els serveis existents en matèria de Suport a la Pressa de Decisions.
  • Vam mostrar com fer servir l’aplicació digital DECIDER i què pot oferir pel que fa a la pressa de decisions, resultant de gran utilitat per analitzar les conseqüències de tota acció.
  • Vam navegar per la pàgina web del projecte i explorar les diferents eines i recursos digitals disponibles. Vam tenir oportunitat d’endinsar-nos en el Laberint d’Enigmes, un joc online que procura ajudar a les persones amb discapacitat a prendre decisions.
  • La reunió va finalitzar amb un joc interactiu en el qual els participants van haver d’ajudar a un membre de l’equip DECIDER a prendre les seves pròpies decisions. Aquesta activitat va ajudar a entendre que la pressa de decisions pot arribar a ser molt complexa. També va permetre comprendre l’impacte de les nostres decisions i buscar l’equilibri entre el que volem i allò que realment necessitem fer.

 

La reunió va tenir lloc en el centre Cultural del Municipi d’Atenes, que es troba en el centre de la ciutat. Després de la reunió, vam tenir l’oportunitat de visitar la part més moderna i també el nucli antic de la capital.

 

Les conclusions de la reunió van ser molt prometedores. Els comentaris i avaluacions sobre els resultats del nostre projecte van ser positius. Constatar l’èxit dels nostres esforços ens va fer molt  feliços!

 

La reunió va ser un gran èxit donat a que vam comptar amb moltíssim suport per part d’altres equips de Margarita.

 

Hem d’agrair especialment la seva implicació i ajuda a:

  • L’equip de la Cantina de Margarita pels seus serveis, pel deliciós menjar i cafès que van preparar.
  • Al Taller de les Habilitats D’empoderament pels seus excel·lents pastissos.
  • Al Taller de Regals i Jardineria pels regals que van confeccionar pels participants.
  • A l’equip d’Inserció Laboral que van realitzar el seguiment de la reunió i tanmateix van proporcionar suport en tot moment.

TPMFINAL ASKOPJE

El Centre Civil Aktivum va acollir la reunió transnacional del projecte Erasmus+ DECIDER a
Skopje.
Professionals, representants i persones amb discapacitat intel·lectual d’Aktivum (Macedònia
del Nord), Psoni (Polònia), Viltis (Lituània), SUPPORT Girona i Campus Arnau
(Espanya-Catalunya) es van reunir per discutir i avaluar el projecte pilot– per veure com
funcionen les eines de formació DECIDER a la feina diària amb persones amb discapacitat.
Vam passar dos dies complets junts amb presentacions, avaluacions, jocs i debats!
● Varem avaluanr la guia DECIDER. Un informe de recerca que recopila històries
sobre SDM de persones amb discapacitats, famílies i persones que els donen
suport.
● Varem avaluar totes les eines de la fase de proves pilot: Mentimeter, qüestionari per
a pares, vídeos, aplicació d’aprenentatge, Millionaire per a pares i professionals. Tots
els socis van discutir la utilitat de les eines Decider i el seu impacte a la feina futura.
● Varem avaluar l’aplicació DECIDER, el seu treball i allò que aquesta aplicació pot
oferir per comprendre l’impacte de les eleccions i opcions en la presa de decisions.
● Varemavaluar i juguem el joc en línia Labyrinth of Enigmes!
● La reunió va acabar amb la conclusió que SDM és un procés complex que ens
ajudarà a comprendre com de complexa pot ser la presa de decisions, comprendre
l’impacte de les nostres eleccions i trobar l’equilibri entre allò que volem i allò que
necessitem fer.
Després de la reunió de TPM, els socis van tenir l’oportunitat de caminar i veure el centre de
Skopje.
Aquest va ser el darrer TPM del projecte DECIDER. Els socis coincideixen que hem
aconseguit resultats molt positius, que són una bona base per a la feina futura. La reunió va
ser un gran èxit