Lenkijos sutrikusio intelekto žmonių asociacija (PSONI) dirba Lenkijoje gyvenančių sutrikusio intelekto asmenų, jų tėvų ir teisėtų globėjų labui.

Tėvai, kurių vaikai diagnozuoti kaip mokymosi negalią turintys asmenys, nori suteikti jiems naujų galimybių. Ši perspektyva taikoma visiems: mažiems vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Tėvai ir /ar globėjai negali suteikti jiems visapusiškos nuolatinės pagalbos, jie gali suteikti galimybes, kurios leistų jiems tobulėti fiziškai, pažintinai ir socialiai, kad jie galėtų aktyviai, savarankiškai ir normaliai gyventi visuomenėje.

Pagrindinis asociacijos tikslas yra įtraukti žmones turinčius specialiuosius poreikius – žmones su mokymosi negalia realiame gyvenime.

Asociacija įsteigta kaip nacionalinė organizacija, turinti reikšmingų pasiekimų. Pagrindinės specifinės kompetencijos sritys yra šios:

 • ankstyva intervencija
 • jaunimo švietimas ir reabilitacija
 • darbo terapija
 • užimtumas su pagalba
 • gyvenimas su pagalba
 • IT švietimo ir terapijos srityse

PSONI sudaro daugiau nei 11 000 narių ir turi apie 120 vietinių skyrių.

Tinklalapis : www.psoni.org.pl

Lietuvos sutrikusio intelekto  žmonių globos bendrija „Viltis“ buvo įkurta 1989 m. Lapkričio mėn.

TIKSLAI

 • Sutelkti Lietuvos sutrikusio intelekto vaikus, jaunus žmones ir suaugusius, jų šeimas, globėjus ir kitus asmenis, veikiančius jų interesais.
 • Siekti visiškos sutrikusio intelektą turinčių žmonių integracijos į visuomenę.
 • Skatinti sutrikusio intelekto žmonių ekologinę, medicininę, socialinę prevenciją, negalios nustatymą ankstyvojoje stadijoje.
 • Skatinti sutrikusio intelekto asmenų reabilitacijos metodų plėtrą.
 • Ginti sutrikusio intelekto vaikų, jaunimo, suaugusiųjų, jų šeimų socialines ir pilietines teises, laisves ir orumą, tenkinti jų socialinius, kultūrinius ir kitus poreikius.
 • Sukurti teigiamas sąlygas vykdyti įsipareigojimus ir skatinti įtrauktį į visuomenę.

Bendrija „Viltis“ savo veikloje siekia pagrindinio tikslo – gerinti intelekto sutrikimų turinčių asmenų ir jų šeimos narių gyvenimo kokybę.

PAGRINDINĖS VAIKLOS:

 • Neįgaliųjų teisių apsauga.
 • Informacijos teikimas ir konsultacijos.
 • Saviraiškos programa, skirta mokyti sutrikusio intelektą turinčius asmenis asmenis kalbėti savo vardu.
 • Dalyvavimas nacionalinėje socialinės integracijos programoje.
 • Profesinio tobulėjimo kursų organizavimas.
 • Dalyvavimas tarptautinėje veikloje ir partnerystės projektuose.
 • Psichosocialinės programos organizavimas – vasaros savarankiško gyvenimo įgūdžių lavinimo stovyklos.
 • Žurnalo „Viltis“ publikacija.

KONTAKTAI

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Viltis

Adresas:Kareivių g. 2C,Vilnius LT-08248 Lietuva

Telefonas +370 5 2113528

El.paštas: viltis@viltis.lt

Tinklalapis: www.viltis.lt

MISIJA

„Support-Girona“ organizacija teikia visuotinę ir individualią paramą neįgaliesiems, su kuriais ji turi teisinį ryšį, skatinanti jų socialinę įtrauktį ir žmogaus teisių įgyvendinimą.

Mūsų misija yra remti asmenis, turinčius proto negalią, psichosocialinę negalią arba pagyvenusius žmones, patiriančius tam tikrą neįgalumą arba dėl senėjimo proceso, siekiant socialinės įtraukties ir įgyvendinant savo teises. „Support-Girona“ organizacijos veikla atitinka  Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 principus. Organizacija siekia pasiūlyti individualizuotas ir koordinuotas paslaugas, užmegzti ryšius su specialistais ir organizacijomis, kad padėtų neįgaliesiems naudotis savo teise priimti sprendimus. „Support-Girona“ sukuria pagalbos priimant sprendimus priėmimo mechanizmus remiantis savanorišku asmens paskyrimu arba teismo sprendimu paskyrimu.

VIZIJA

„Support-Girona“ siekia:

 • Būti pasirengę paremti kiekvieną negalią turintį asmenį, įveikdami tradicinį priežiūros modelį ir skatindami bei gerbdami jų savarankiškumą, pagrįstą žmogaus teisių modeliu.
 • Inicijuoti diskusijas apie socialinę politiką ieškant modelių, alternatyvų ir išteklių visame pasaulyje, kurie pagerintų neįgaliųjų gyvenimo kokybę ir žmogaus teisių įgyvendinimą.
 • Plėsdami strateginius aljansus ir plėtodami tinklų veiklą, suteikti galimybė profesinių žinių bagažo didinimui.
 • Prisidėti įgyvendinant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, struktūrizuojant savo veiksmus ir projektus siekiant apčiuopiamų rezultatų ir ir išmatuojamo socialinio bei aplinkos poveikio.

VERTYBĖS

 • Žmogaus teisių modelis, tinklų kūrimas ir skersinis darbas
 • Pagalbos priimant sprendimus ir į asmenį orientuotas planavimas
 • Artumo veiksmas
 • Teigiamas ir iniciatyvus požiūris
 • Nuolatinis dėmesys
 • Individualus ir asmeninis planavimas
 • Visuotinė ir lanksti intervencija
 • Lyčių perspektyva
 • Bendruomeninių paslaugų plėtra
 • Konfidencialumas ir skaidrumas

Adresas: Carrer de Pierre Vilar, 5, Baixos, 17002 Girona, Ispanija

Telefonas+34 972 24 91 10

Profesinio mokymo centras „MARGARITA“ yra specializuotas profesinio rengimo ir užimtumo centras intelekto negalią turintiems žmonėms, gyvenantiems Atikos regione. „MARGARITA“ įkūrė Ioanna Tsokopoulou, Dauno sindromą turinčio vaiko Leonido motina. MARGARITOS misija yra gerinti žmonių, turinčių lengvą ir vidutinę intelekto negalią (PwID), gyvenimą, didinant jų įsitraukimą į visuomenę. Mūsų paslaugos grindžiamos antropocentriniu socialiniu modeliu, kur mūsų specialistai, paslaugų vartotojai ir jų šeimos bendradarbiauja kurdami individualų planą pagal poreikius. Pas mus dirba 45 žmonės, turintys socialinių paslaugų, specialiojo ugdymo ir psichologijos srities išsilavinimą. Mes mokome 100 studentų profesinių ir kasdienių įgūdžių klausimais ir siūlome socialines paslaugas, palaikomo užimtumo paslaugas ir psichologinę pagalbą.

MARGARITA, kaip švietimo subjektas, sutelkiantis dėmesį į intelekto negalią, turi mokymo programą, skatinančią naudos gavėjų savarankiškumą, jų įtraukimą, tiriant ir kuriant prieinamumo paslaugas. Didelė dalis MARGARITOS paramos gavėjų yra suaugę žmonės, ir didelė jų dalis yra integruota į darbo rinką kaip darbuotojai.

Šiuo metu vykdome bandomąjį socialinio verslumo projektą  maitinimo srityje ir tikimės, kad jis pakankamai greitai bus pradėtas veikti atviroje rinkoje. Taip pat „MARGARITA“ valdo parduotuvę „Gallery13m2“, kurioje žmonės su proto negalia mokosi realiomis darbo sąlygomis.

Tinklalapis anglų kalba: http://eeamargarita.gr/en/

Tinklalapis graikų kalba: http://eeamargarita.gr/

„FaceBook“: http://www.facebook.com/eeamargarita

„YouTube“: https://www.youtube.com/user/EeaMargarita

El.paštas: Research.Development@eeamargarita.gr

Telefono numeris: +30 210 613 34 81

Association for Activism, Education, Culture and Art Civil Center “AktivUm”  yra savanoriška, ne pelno siekianti, nevyriausybinė ir nepartinė pilietinė asociacija, įkurta su laisvų piliečių asociacija. Mūsų misija yra skatinti ir stiprinti pilietinę visuomenę ir vietos bendruomenes, stiprinant neformalų tiesioginį ir netiesioginį gyventojų švietimą, skatinant pilietinį dalyvavimą ir aktyvumą, skatinant nediskriminavimą ir suteikiant daugiau galimybių pažeidžiamiems bendruomenės nariams, stiprinant etninį ir kultūrinį vystymąsi, santykius tarp etninių grupių, taip pat ekonominę, kultūrinę ir meninę plėtrą.

Asociacijos tikslai, uždaviniai ir veikla:

 1. Visų vietos gyventojų kultūrinio gyvenimo aspektų propagavimas ir tvirtinimas, siekiant pagerinti gyvenimo kokybę ir motyvuoti juos dalyvauti socialiai atsakingo sprendimų priėmimo procese;
 2. Jaunimo aktyvumo ir savanoriškos veiklos vietos bendruomenėje palaikymas ir stiprinimas;
 3. Visų marginalizuotų piliečių kategorijų žmogaus teisių propagavimas ir gynimas bei pažeidžiamų bendruomenės narių įgalinimas, ypatingą dėmesį skiriant žmonėms su fizine ir psichine negalia;
 4. Tinklų kūrimas ir bendradarbiavimas pačioje bendruomenėje ir su kitomis vietos bendruomenėmis, siekiant keistis patirtimi ir tenkinant vietinius ir universalius visų kategorijų piliečių poreikius vietos bendruomenėje.

Kontaktai

Association for Activism, Education, Culture and Art Civil Center “AktivUm” (NGO)

Tinklalapis: https://aktivum.org.mk/

El.adresas: zdruzenie.aktivum@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/AktivUmCC

Telefonas: +38975253571

 

Fondo „Campus Arnau d’Escala“ (FCAE) tikslas yra skatinti taikomuosius tyrimus, inovacijas ir žinių perdavimą socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros sričių darbuotojams, pagrinde Katalonijoje. Pagrindinės kompetencijos sritys (neišskiriant kitų) yra socialinės intervencijos, senėjimo, negalios, skurdo, benamių, rizikos grupės vaikų, psichinės sveikatos ir vietos socialinės politikos analizės etika. Mūsų organizacija   sudaro Žironos universiteto, Gironos miesto tarybos ir Drissa fondo atstovai (Žmonių, turinčių psichikos sveikatos problemų, įtraukimas).

Mūsų misija: padėti žmonėms, kuriems reikalinga pagalba, teikiant aukštos kokybės žiniomis pagrįstas paslaugas.

Fondas nustato socialinių ir priežiūros paslaugų poreikį, kad paskatintų studijas ir tyrimus, kad būtų sukurtos būtinos mokymo programos ir patariamosios paslaugos aptiktoms tuštumoms padengti. Mūsų požiūris yra glaudus bendradarbiavimas su regionų ir vietos administracijomis, „Academia“, taip pat su privačiomis institucijomis ir tiekėjais, siekiant apibrėžti poreikius ir pateikti atsakymus.

FCAE organizuoja kursus, seminarus, konferencijas, siekdama pagerinti piliečių ir paslaugų teikėjų darbuotojų įgūdžius. FCAE taip pat rengia specialius projektus, skirtus socialinių paslaugų specialistų ir vartotojų įgūdžiams didinti, naudojant elektronines   Mokymosi priemones, vadovėlius su praktine medžiaga ar specialus leidinius.

FCAE taip pat yra atsakinga už žinių valdymą, organizuodama reklaminę ir sklaidos veiklą, daugiausia dėmesio skirdama naujovėms socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros srityse. Šioje srityje FCAE valdo specializuotą socialinių paslaugų dokumentacijos centrą Žironoje (DIXIT).

Adresas: C. Bernat Boades, 68. 17005, Žirona

Telefonas: 972 106 122 El. Paštas: info@campusarnau.org

Tinklalapis: www.campusarnau.org